توصیه شده ماشین سنگین مقیاس قدیمی n

ماشین سنگین مقیاس قدیمی n رابطه

گرفتن ماشین سنگین مقیاس قدیمی n قیمت